Reglement for VVS-dagene 2022

Generelt Utstiller plikter å følge dette reglement, og blir erstatningspliktig for all skade som skyldes han, hans ansatte eller tilfeldig arbeidshjelp måtte påføre. Videre er utstilleren ansvarlig for at han selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, kjenner innholdet i dette reglement, samt at standens oppbygging, dekorering og virksomhet er i henhold til myndighetenes og utstillingens særlige krav.

For søknad om dispensasjon der dette er nevnt i dette reglementet, er fristen minimum 5 uker innen første innflyttingsdag for messen. Fristen er satt for å gi nødvendig tid til varsling av nabostand og saksbehandling. Elektrisk kraft, tele og data, vann, trykkluft og avløp er kun tillatt benyttet på bestillers egen stand.

Standplassering: Plass anvises i den utstrekning det er mulig, i de forskjellige varegrupper. Utstillerne får sin plassbestilling stadfestet. Fremleie av utstillingsplass er ikke tillatt. Arrangøren forbeholder seg rett til å godkjenne varer som skal stilles ut, og rett til å avslutte registrering eller rett til å redusere anmeldt areal hvis utstillingen skulle bli fulltegnet før fristens utløp.

1 – Påmelding, betaling, avbrudd

1A – Påmelding

Ingen påmelding blir registrert før påmeldingsskjemaet foreligger i utfylt og undertegnet stand. Hvert skjema gjelder kun for én utstiller. Ved deltakelse på felles stand, må hver utstiller fylle ut separat påmeldingsskjema, og betale egen påmeldingsavgift som er 50% av ordinær avgift. Kun ett av firmaene belastes standens totale areal og full påmeldingavgift. Påmeldingen er bindende.

Utfylt påmeldingsskjema og betalt påmeldingavgift gir rett til gratis oppføring av basisinformasjoner i messekatalog og på internett, forutsatt påmelding innen oppgitt frist. Utstiller hefter for den totale standleie og påmeldingavgift.

Ved avmelding av standarealet, viser vi til nedenstående retningslinjer.

Retningslinjer ved evt. avmeldinger:
Manglende oppfyllelse av utstillerens ønske om bestemt standplassering e.l. gir ikke utstilleren rett til å avbestille, kreve prisavslag, erstatning e.l.

Påmeldingen er bindende og utstillere som trekker seg fra utstillingen eller reduserer sitt påmeldte areal på utstillingen, blir stilt ansvarlig for betaling etter følgende satser:
- Ved avmelding før 1. november 2021 så refunderes 100% av eventuell innbetalt standleie og registreringsavgift.
- Ved avmelding eller reduksjon av stand mellom 1. november og 31. desember 2021 så refunderes 50% av den totale standleien.
- Ved avmelding eller reduksjon av stand etter 1. januar 2022 opprettholdes kravet om fullt oppgjør for bestilt antall kvm.
- Det gis ingen refusjon for manglende deltakelse

Betalingsvilkår:

Merverdiavgift tilkommer alle priser.

1B – Betaling

Dersom ikke annet er avtalt, eller annen prosedyre følges, skal arrangørens tilgodehavende innbetales til avtalt tid (se påmeldingsskjema). Dokumentasjon på innbetalt standleie må på forlangende, kunne forevises for å få adgang til hallene i utstillingsperioden.

Betalingsunnlatelse: Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte standareal. Arrangøren har i så fall rett til å disponere plassen etter samme retningslinjene som ved eventuell kansellering (se pkt. 1A).

Kun påmeldte firmaer som har betalt full stand leie og registreringsavgift, kan delta på utstillingen.

Leveranser fra Norges Varemesse: Norges Varemesse forbeholder seg retten til å fakturere bestilte serviceytelser/leveranser, samt katalogvarer til standbygging og stand innredning med forfall i forkant for arrangementet. Ved forhåndsfakturering er Norges Varemesse ikke forpliktet til å levere de bestilte serviceytelser/leveranser dersom betaling ikke er funnet sted til forfall. Utstilleren er ansvarlig for betaling for Norges Varemesses leveranser til standen, enten leveransene er bestilt av utstiller eller utstillers leverandører.

1C – Avbrudd
Omstendigheter som arrangør selv ikke råder over, slik som avbrudd av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer o.l. samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie, utstyrsleie e.l.

2 – Standoppbygging og standutstyr

2A – Gulvplass
Gulvplass er stand uten vegger eller annet utstyr, og består derfor kun av det arealet som er bestilt. Disse stands forutsettes bygget i sin helhet av utstilleren selv. Stadskisse må sendes arrangøren og Norges Varemesse for godkjennelse før byggearbeidet kan påbegynne.

Utstiller må være forberedt på at nabostand med felles grense kan bygge sin vegg inn til denne. Bygging av vegg mot gangsoner er ikke tillatt uten en på forhånd skriftlig godkjenning fra arrangøren.

2B – Pakkestand
Pakkestand er stand ferdig bygget av arrangør. Standen inneholder: vegger, teppefliser, elektrisk opplegg m/1-2 doble stikkontakter, tilkobling og forbruk av elektrisk kraft 3 kW 1 fas, belysningsarmatur og standardisert firmaskilt. Vegghøyden er 2,5 meter. Alt utstyr utover dette må besørges av utstiller selv. Dekorasjoner, tekster o.l. må festes slik at standutstyret ikke skades. Tape som på forhånd er godkjent av Norges Varemesse kan benyttes. Tapen må fjernes etter bruk. Eventuelle rester av tape fjernes for utstillerens regning. Det må ikke spikres, stiftes eller skrues i platene. Plater og aluminiumsprofiler med hakk, hull eller stygge merker må erstattes av utstilleren. Ytterligere opplysninger om FOGA-systemet kan fås ved henvendelse til Norges Varemesse servicesenter.

2C – Standbygging i 2 etasjer og overbygde stands (tak)
Standbygging i 2 etasjer og overbygging av stands utløser krav om sprinkling (overrisling) av arealet under. Ved skriftlig søknad til arrangøren, kan det, på spesielle vilkår, gis tillatelse til bygging av stands i 2 etasjer og overbygging av stands. Søknaden må utarbeides av kvalifisert konsulentfirma godkjent av RIF (organisasjonen for rådgivere) for tekniske beregninger. Søknaden må utarbeides av kvalifisert konsulentfirma godkjent av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) for tekniske beregninger.

2D – Bygge- og dekorasjonshøyde, seil og banner
Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 2,5 meter. Etter søknad til arrangøren, kan det gis anledning til å bygge vegger og dekorasjoner, oppheng av seil og bannere i større høyder enn 2,5 meter over gulv. Søknaden må inneholde målsatt stand-skisse og angivelse av byggematerialer. Søknaden må være arrangøren i hende senest 6 uker innen innflytting starter. Det henvises forøvrig til pkt. 3G – Brannforskrifter og til pkt. 3H – Brannimpregnering.

2E – Elektrisk lys og kraft
Fordelingsspenning er 3 x 400 volt TNC-S / 50 Hz, som tilsier tilgjengelig spenning 3-fas 400V og 1-fas 230V. Reservekraft ved nettutfall eller avbruddsfri kraftforsyning ved forstyrrelser på offentlig nett er ikke tilgjengelig. Utenom utstillingens åpningstid er kraftforsyning til den enkelte stand normalt frakoblet. Behov for kontinuerlig strøm må bestilles spesielt på messens bestillingsskjema. Elektrisk kraft leveres som provisorisk uttak etter behov spesifisert på bestillingsskjema. For arealer benyttet til utstillinger, messer og andre tidsbegrensede virksomheter gjelder ”Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg” med veiledning, fastsatt 6/11-98. Forskriftene sier at alt meldepliktig arbeid skal foretas av autorisert installatør. Som autorisert installatør for dette anlegg benyttes normalt Norges Varemesses faste installatør. Dersom annen autorisert installatør benyttes, skal den som utfører installasjonene, være ansatt i vedkommende installasjonsfirma. På forespørsel skal utstiller dokumentere dette.

Utenlandske eller andre elektromontører kan ikke utføre installasjonsarbeider med mindre de er ansatt av installatør med autorisasjon for elektriske installasjonsarbeider i Norge. Prefabrikkerte utstyrsenheter eller anlegg som medbringes av utstiller, og ønskes tilkoblet, skal tilfredsstille gjeldende forskrifter på det sted utstyret tilkobles. Utstyr som tilkobles, skal tilfredsstille EMC-direktivet og være CE-merket. For bruk og drift av utstyr vises det også til ”Forskrift om internkontroll”. Før elektrisk utstyr hos den enkelte utstiller settes i drift og tas i bruk, skal utstyret loggføres og kontrolleres for feil og mangler av utstiller. Kontroll kan bestilles utført av Norges Varemesses faste installatør. Kostnader for dette belastes ekstra. Standard skjemaer for bestilling av slik kontroll kan fåes ved henvendelse til Norges Varemesse servicesenter. Det er utarbeidet en egen folder som tar for seg ofte stilte spørsmål ved bestilling av elektrisk kraft. Folderen omhandler også riktig bruk av utstyr og ofte forekommende feil og mangler ved brukerutstyr. Folderen kan fåes ved henvendelse til Norges Varemesse servicesenter.

2F – Tele- og datatjenester samt TV-uttak
Tele- og datatjenester samt TV-uttak er tilgjengelig i messehallene, og bestilles på messens egne skjemaer (TV-uttak, telefon, telefaks, data- og bredbånd-linjer, ISDN-linjer og internett-tilknytning). Pris for installasjon og montering samt leie av linje er oppgitt i separat prisliste. Prisen er eksklusive tellerskritt og merverdiavgift. Tellerskrittene blir registrert for hver enkelt linje, og blir fakturert utstilleren etter utstillingen. Norges Varemesse har overfor utstilleren, ikke noe ansvar for beskyttelse mot datavirus e.l. Utstilleren må derfor selv treffe nødvendige tiltak for å verne sitt datautstyr mot dette i forbindelse med utstillingen.

2G – WLAN – Trådløst nettverk
Etablering av trådløst nettverk på standen / i messehallen kan forstyrre hallenes trådløse nettverk, og er derfor ikke tillatt. Trådløst nettverk som er satt opp uten tillatelse fra Norges Varemesse, vil bli frakoblet datalinjen uten forvarsel, og eventuelle tap for andre utstillere eller Norges Varemesse vil bli belastet angjeldende utstiller.

2H – Vann og avløp
Vann og avløp til stands må bestilles på messens bestillingsskjema. Det nødvendige installasjonsarbeidet må utstillerne selv bekoste. Tilkobling til messens faste opplegg og fremføring av rørledning til stands, kan bare foretas av Norges Varemesses faste rørlegger. Det er ikke tillatt å slippe ut ulovlige stoffer (glycol, olje etc.) i avløpsnettet.

2I – Trykkluft
Norges Varemesse skaffer trykkluft etter bestilling på messens bestillingsskjema. Utgiftene til trykkluft med kompressor blir belastet utstilleren. Utstillerne har ikke anledning til å bruke egen kompressor uten på forhånd å ha fått skriftlig tillatelse fra arrangøren. Tilkobling til messens faste opplegg og fremføring av rørledning til stands, kan kun foretas av messens faste rørlegger.

2J – Gass – Trykkflasker
Det er ikke lenger tillatt å oppbevare gass/gassbeholdere i utstillingshallene i utstillingstiden. Kontakt Norges Varemesse vedr. dette.

2K – Oppheng i tak
Oppheng i tak må bestilles særskilt på messens bestillingsskjema. Det er kun Norges Varemesses faste godkjente firma som har tillatelse til å montere hengende last. Vær oppmerksom på at flere opphengspunkter kan være påkrevd for å oppnå ønsket plassering av opphenget. Lys, studio- og scenerigger i tak Alt utstyr som henges i tak må være godkjent etter gjeldende norske lover og regler. Utstyret skal følge Arbeidstilsynets Maskinforskrifter (best. nr.522) og Arbeidstilsynets Bruk av maskinutstyr (best. nr. 555). Det må kunne, etter forlangende, forevises dokumentasjon og/eller sertifikater på godkjennelse inneværende år. Utstyr som ikke har denne dokumentasjonen tillates ikke brukt i Norges Varemesses lokaler. Se også punkt 2D (Bygge- og dekorasjonshøyde, seil og bannere).

Vederlag for bruk av innspilt musikk Åndsverkloven § 45b angir med virkning fra 1/7-2001, en plikt til å betale vederlag til musikere/artister og plateselskaper, når deres innspillinger blir offentlig fremført. Dette gjelder avspilling av CD, radio, TV, MP3fil m.m. i for eksempel messehaller og på stands. Dersom det brukes innspilt musikk i forbindelse med messehall eller på stands, skal det betales vederlag for den perioden man bruker innspilt musikk. For å tegne avtale med Gramo, kan man enten ta kontakt med Norges Varemesse servicesenter eller gå inn og laste ned avtalen på www.gramo.no. Avtalen kan sendes til Gramo per post eller faks 22 00 77 78. For ytterligere informasjon om Gramo og vederlagsplikten, ta direkte kontakt på tlf 22 00 77 97.

2L – Demonstrasjon på stand – Vis hensyn
Fremvisning av slides og film, avspilling av lydbånd, kjøring av maskiner og demonstrasjoner som forårsaker stor sammenstimling, må meldes til arrangøren, og vil bare bli tillatt hvis naboer ikke forhindres eller forstyrres. Det forutsettes at vanlige sikringsbestemmelser og eventuelle offentlige tillatelser overholdes. Eventuelle klager rettes til arrangøren som har avgjørende myndighet.

Slike stands må planlegges slik at det gir plass til publikum inne på standen. Ved sammenstimling som hindrer passasje av gangsoner/rømningsveier, forbeholder arrangøren seg rett til å avbryte eller tidsbegrense demonstrasjoner etc. Bruk av stands til å fremme synspunkter som faller utenfor utstillingens formål, er ikke tillatt. Bruk av mikrofon må på forhånd godkjennes av arrangøren. Projeksjon må kun vises på egen stand. Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor egen stand. Utdeling av brosjyrer eller annet reklamemateriell må kun skje på egen stand.

2M – Servering/salg av mat og drikke
Det er ikke tillatt å selge mat og/eller drikke fra eller på standen. Utdeling av smaksprøver eller fremstilling av mat på standen er avhengig av godkjennelse fra Mattilsynet, Distriktskontoret for Romerike (tlf. 63 94 28 00) samt fra Norges Varemesse ved teknisk konsulent. Utstilleren må sende meldeskjema til Mattilsynet ([email protected] ), hvor side 1 og øverste del av side 3 (”Kortvarig omsetning av mat/næringsmidler”) fylles ut. Skjema kan lastes ned fra www.mattilsynet.no. Kopi av offentlig godkjennelse skal forefinnes på standen.

Alkoholservering fra stands
Det er ikke tillatt å servere alkohol fra eller på standen. Brudd på denne regelen vil føre til umiddelbar stenging av stand og bortvisning fra messeområdet. I tillegg kan det føre til kraftige bøter og mulighet for utestengelse fra fremtidige arrangement.

2N – Rengjøring
Rengjøring av stands besørges av arrangøren. Daglig renhold omfatter støvsuging av gulv samt tømming av papirkurver. Spesiell rengjøring utover dette (f.eks. av modeller, glassmontre, eller tømming av søppelkurver og vannbeholdere i åpningstiden) må bestilles ekstra på messens bestillingsskjema. Etter endt utstilling må utstiller selv demontere og rydde standen. Søppel legges i egne søppeltraller som er satt ut i hallene. Rivingsmaterialer fra byggerier, herunder heldekkende tepper, må utstiller (standbygger) selv besørge bortkjørt. Container, paller og/eller søppeltraller til dette kan bestilles hos messens faste rengjøringsfirma (tlf: 66 93 91 94). Norges Varemesse fakturerer denne tjenesten.

2O – Tidsfrister
Monterings- og demonteringstider må strengt overholdes for ikke å hindre fremdriften av nærværende eller andre arrangementer. Overskrides de fastsatte monterings- og demonteringstider, må utstilleren være forberedt på å betale de merkostnader og/eller skader dette måtte medføre. Etter demonteringstidens slutt, blir hallene ryddet. Eventuelt gjenglemt utstyr blir fjernet og oppbevart av utstillingens faste speditør for utstillers regning og risiko.

3 – Varetransport, varelevering, tomgods

3A – Transport – Spedisjon
Utstillerne må som utgangspunkt, selv sørge for all transport, montering, demontering, oppbevaring, pakking og bortkjøring av egne varer, utstyr og dekorasjonsmateriell. Alt godt til utstillingen må være merket med mottakers og arrangementets navn samt standnr. Vareleveringsadressen er: Messeveien 14, 2001 Lillestrøm. Alt utstillergods som krever assistanse for å bringes på plass, må ekspederes slik at det er fremme i god tid. Samtlige forsendelser må adresseres til utstillingens speditør, (DHL, tlf. 63 80 51 80 mandag – fredag 0800 – 1600), som har enerett til all motorisert transport i utstillingshallene. Utstillerne må gi melding om utstillergods som krever assistanse av truck eller kran, ved å bestille på messens bestillingsskjema. Forvarsel med opplysninger om: forsendelsesmåte beregnet ankomstdato antall kolli vekt bes sendt til Norges Varemesses speditør snarest. Speditøren plasserer kolliene på standen. For å sikre hurtig ekspedisjon av godset, er det viktig at kolliene merkes med utstillerens navn, hall- og standnummer. Speditøren gjør oppmerksom på at det vil være store besparelser for utstillerne hvis det ved sending av tollpliktig gods anvendes ATA-carnet. Man unngår deponering av tollbeløpet, og klarering blir vesentlig enklere. Handelskammeret på avsenderstedet gir fullstendig orientering om bestemmelsene for bruk av ATA-carnet, og utsteder dette.

3B – Tollklarering
3BA: For gods som skal bli i landet, skal følgende papirer følge forsendelsespapirene: Faktura i 2 eksemplar, eventuelt med varesertifikat. På fakturaen skal være oppført merke, antall kolli, vareslag (helst med Brussel-nomenclaturens nummer), netto- og bruttovekt samt verdi på hvert vareslag.
3BB: For gods som skal returneres til avsenderlandet, vedlegges forsendelsespapirene en proforma-faktura i 4 eksemplar med de samme opplysninger som under punkt BA.
3BC: For gods som ikke er returnert eller innfortollet innen en uke (8 dager) etter utstillingens slutt, må utstilleren (eller dennes stedlige representant) selv stille nødvendig garanti overfor tollvesenet, da messespeditørens garanti fra dette øyeblikk blir trukket tilbake. Videre må utstillingsgods ikke fjernes fra messeområdet uten tollvesenets tillatelse.

3C – Innkjøring
Kjøring av biler inne i messehallen tillates ikke. Det er av største betydning at alle forholder seg til de innflyttingstidspunktene arrangøren fastsetter. Assistanse av kran, truck eller andre losseredskaper må bestilles på messens bestillingsskjema. Det er ikke tillatt for andre enn messens faste speditør å benytte motorisert transportutstyr i messehallene (forbudet gjelder også elektrisk jekketralle).

3D – Lagring av emballasje
Lagring av emballasje kan bestilles hos Norges Varemesses faste speditør for de utstillere som ikke selv har anledning til å ta vare på sin emballasje. Lagring av emballasje er ikke tillatt i utstillingshallene. Spesielle etiketter for merking av tomemballasje til oppbevaring, fås av speditøren og i Norges Varemesses servicesenter. Egne priser for fra Norges Varemesse gjelder.

3E – Leveringer til stand i utstillingsperioden
Leveringer til stands i utstillingstiden må av hensyn til publikum, skje før utstillingen åpner for publikum. I utstillingstiden (dvs. fra utstillingen åpner til demontering kan begynne) er det forbudt å fjerne utstilte gjenstander eller dekorasjonselementer fra området. Hvis det blir nødvendig å foreta bytting av utstilte gjenstander, må skriftlig tillatelse innhentes fra arrangøren.

3F – Forsikringer og vakthold

Arrangør besørger vanlig vakthold fra monteringstidens start til demonteringstidens slutt, men påtar seg intet juridisk ansvar for skade eller tap i tilknytning til de utstilte varer, utstyr eller utstillerens eller tredjemanns person eller eiendeler. Utstiller må selv dekke alle nødvendige forsikringer for skade på eget gods, og for mulig ansvar for skade på tredjemanns person eller eiendom, herunder også Norges Varemesses eiendom. Utstiller er ansvarlig for varer og tjenester bestilt til standen. Eventuelle erstatningskrav mot Norges Varemesse må fremsettes straks, og senest innen messen stenger. Norges Varemesse er uansett ikke erstatningsansvarlig for utstillerens eventuelle indirekte tap.

3G – Brannforskrifter
Nedenfor gjengis de punkter i Brannvesenets bestemmelser som gjelder stands, paviljonger og dekorasjoner i messeanlegget:

1. Brennbare provisoriske innredninger, dekorasjoner og tepper skal være impregnert mot antennelse. Stoffer spent direkte på vegger eller hengt opp som seil, må være impregnert med godkjente brannhemmende tekstilimpregneringer. Bruk av halm, isopor, papir, papp, strie og annet lett antennelig materiale i dekorasjon tillates ikke uten Norges Varemesses spesielle tillatelse. Er man i tvil om tolkning av disse bestemmelser, må man – for ikke å risikere at brannvesenet forlanger fjerning – undersøke spørsmålet ved direkte henvendelse til Norges Varemesse.
2. Lett antennelige og ildsfarlige saker må ikke oppbevares eller nyttes i lokaler uten Norges Varemesses spesielle tillatelser.
3. Selvantennelig avfall må kun oppbevares på steder som er godkjent av Norges Varemesse (rød søppeldunk med lokk plassert på innsiden av nr. 1-portene).
4. Røking og bruk av ild og bart lys i lokalene er forbudt. Bensin: Det er ikke tillatt å oppbevare bensin i utstillingsområdet. Bensintanker må tømmes for bensin og batterier på biler o.l. må frakobles. Utstillerne må gi separat melding til arrangøren om eventuell plassering av biler, motorsykler o.l. på standen. Brannerklæring: Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen påføres messens navn, utstilleres navn og standnummer, og sendes Norges Varemesse i god tid før innflytting.

Sprinkleranlegg: Det er ikke tillatt å feste eller henge utstyr av noe slag i sprinkleranlegget.

Nødutganger: Det er ikke lov å sperre nødutganger.

Rømmingsveier: Det er ikke lov å sperre rømningsveier. I rømningsveiene er det ikke tillatt å henge opp plakater og lignende som kan hindre fri sikt til nødutgangskilt eller som ved brann, kan falle ned.

Brannposter: Brannposter skal være lett tilgjengelige og synlige. Det er ikke tillatt å dekke til eller blokkere disse postene. Brannposter kan være brannslanger, håndslukkere eller brannmeldere.

Røyking: Det er ikke tillatt å røyke i messehallene. Så vel i oppbyggings- som utstillingsperioden er brannbelastningen i messehallene stor, og bruk av ild i enhver form er forbudt.

Varme arbeider: Arbeidene må ikke påbegynnes før skriftlig tillatelse er gitt av Norges Varemesse. Sveisegnister kan sette fyr på 10 meters avstand, og selv kalde gnister kan ha en temperatur på over 500 grader C.

3H – Brannimpregnering
Utstilleren er ansvarlig for at alle stoffer spent direkte på delevegger eller på annen måte brukt i forbindelse med standen, er forskriftsmessig brannimpregnert. Utstiller er forpliktet til å informere dekoratør og andre underleverandører om gjeldende brannforskrifter, samt å påse at disse overholdes.

4 – Utstillingshallene generelt

4A – Gulvet
Gulvet i utstillingshallene er betong. Det kan dekkes med plater, tepper, linoleum o.l. men det er forbudt å lime fast gulvbelegget eller å male gulvet. Bruk av tape skal på forhånd være godkjent av arrangøren. Tape på gulv må fjernes av utstilleren innen demonteringstidens slutt. Fastbolting av maskiner eller dekorasjonselementer i gulv, vegger, søyler eller tak er ikke tillatt.

Maksimum gulvbelastning i hallene er:
A1, B og C: 2 000 kg/m2
D1: 1 500 kg/m2
A2: 800 kg/m2
D2: 750 kg/m2
E: 2000 kg/m2

Ved behov for større gulvbelastning, skal skriftlig søknad sendes arrangøren i god tid før utstillingen. Enhver kostnad til nødvendige forsterkninger o.l. må bekostes av utstiller. Norges Varemesse og arrangøren forbeholder seg rett til å avvise spesielt tunge utstillingsgjenstander. Det gjøres oppmerksom på at gulvet i hall D kan ha ujevnheter og svanker. Dersom utstiller ønsker å legge heldekkende tepper som dekker tilkoblingskummer/gruber i underliggende gulv, må det søkes skriftlig om dispensasjon til Norges Varemesse v/teknisk konsulent innen fristens utløp som er nevnt i pkt. 0 – Generelt.

4B – Forandringer i hallene
Forandringer i hallenes innredning og anlegg er strengt forbudt. Bolting i gulv, vegger, søyler og tak er ikke tillatt. Ved inn- og uttransport av varer må ytterste forsiktighet utvises. Gulvene må beskyttes mot oljedrypp, kjemikalier, maling o.l. Eventuell skade som påføres hallene eller bygningens innredninger av utstillere, og som ikke er utbedret innen demonteringstidens slutt, vil bli utbedret for utstillers regning.

4C – Frie rømningsveier/gangsoner
Det er ikke tillatt å bygge eller plassere stand- eller utstillingsmateriell utenfor tildelt standområde.

5 – Diverse informasjon

5A – Adgangskort og utstillerkort
Monterings-/demonteringskort og utstillerkort blir distribuert særskilt til hver utstiller. Disse må utstilleren sørge for å fordele til de som engasjeres til bygging, montering, dekorering av egen stand og betjening. I monterings- og demonteringstiden må personell som arbeider på stands, uoppfordret vise monteringskort ved inngang til messeområdet. Utstillerkortene, som også vil tjene som legitimasjonskort, må være fylt ut for å være gyldig. Overdragelse av kort til andre er ikke tillatt.

5B –Arbeidstilsynet
Så vel i oppbyggingstiden som i utstillingstiden, skal Arbeidstilsynets regler for bruk av kjemikalier, maskiner og verktøy, herunder støv og støy, overholdes. Elektriske sager, freser o.l. må kun benyttes med støvsuger/oppsamler.

5C – Bygningsmyndighetene
Dersom det i standoppbyggingen inngår høye podier og/eller konstruksjoner som belastes med tungt gods eller lignende, skal det på forhånd innhentes godkjenning fra bygningsmyndighetene eller godkjent kvalifisert konsulentfirma (RIF-medlem). Utstilleren er ansvarlig for søknaden, og sender Norges Varemesse komplett kopi av søknaden.

5D – Parkering
I utstillingstiden har utstillerne anledning til å leie parkeringskort til bil. Ekstra lang bil og bil med tilhenger krever ekstra parkeringskort. Plassen må leies i abonnement for det tidsrom som er spesifisert i terminlisten. Arrangøren forbeholder seg rett til å redusere antall bestilte parkeringsplasser hvis parkeringskapasiteten overskrides. Norges Varemesse anviser område for reservert parkering. Parkering bes bestilt på www.vvs-dagene.no.

5E – Aldersbegrensning
Under inn- og utflyttingsperioden er det av hensyn til sikkerheten ikke adgang i hallene for barn under 16 år.

5F– Fotografering
Utstillere og besøkende har ikke anledning til å fotografere noen stands på utstillingen uten samtykke fra vedkommende utstiller. Norges Varemesse og arrangør har rett til å fotografere, foreta lydopptak og/eller filmopptak av stands, produkter, budskap, presentasjoner, personer eller annet som representerer utstiller, eller som utstiller viser under utstillingen. Norges Varemesse og arrangør har rett til å benytte bilder og opptak som nevnt, i informasjonsmateriell o.l. for sin egen markedsføring.

5G – Kjæledyr

Av hensyn til allergikere er det ikke tillatt å medbringe kjæledyr i messesenteret.

5H – Bundet av reglementet
Enhver utstiller ansees som bundet av reglementet uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Utstillerne er også bundet av Norges Varemesses betingelser som er en del av disse betingelsene. Eventuelle tvister som måtte oppstå mellom utstiller og arrangør i tilknytning til avvikling av utstillingen, avgjøres av norsk rettsvesen.

For øvrig gjelder også Norges Varemesse sine regler.

Powered by Labrador CMS