Regelverk

Reglement for VVS-dagene 2024

Generelt Utstiller plikter å følge dette reglement, og blir erstatningspliktig for all skade som skyldes han, hans ansatte eller tilfeldig arbeidshjelp måtte påføre. Videre er utstilleren ansvarlig for at han selv eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, kjenner innholdet i dette reglement, samt at standens oppbygging, dekorering og virksomhet er i henhold til myndighetenes og utstillingens særlige krav.

For søknad om dispensasjon der dette er nevnt i dette reglementet, er fristen minimum 5 uker innen første innflyttingsdag for messen. Fristen er satt for å gi nødvendig tid til varsling av nabostand og saksbehandling. Elektrisk kraft, tele og data, vann, trykkluft og avløp er kun tillatt benyttet på bestillers egen stand.

Standplassering: Plass anvises i den utstrekning det er mulig, i de forskjellige varegrupper. Utstillerne får sin plassbestilling stadfestet. Fremleie av utstillingsplass er ikke tillatt. Arrangøren forbeholder seg rett til å godkjenne varer som skal stilles ut, og rett til å avslutte registrering eller rett til å redusere anmeldt areal hvis utstillingen skulle bli fulltegnet før fristens utløp.

1 – Påmelding, betaling, avbrudd

1A – Påmelding

Ingen påmelding blir registrert før påmeldingsskjemaet foreligger i utfylt og undertegnet stand. Hvert skjema gjelder kun for én utstiller. Ved deltakelse på felles stand, må hver utstiller fylle ut separat påmeldingsskjema, og betale egen påmeldingsavgift som er 50% av ordinær avgift. Kun ett av firmaene belastes standens totale areal og full påmeldingavgift. Påmeldingen er bindende.

Utfylt påmeldingsskjema og betalt påmeldingavgift gir rett til gratis oppføring av basisinformasjoner i messekatalog og på internett, forutsatt påmelding innen oppgitt frist. Utstiller hefter for den totale standleie og påmeldingavgift.

Ved avmelding av standarealet, viser vi til nedenstående retningslinjer.

Retningslinjer ved evt. avmeldinger:
Manglende oppfyllelse av utstillerens ønske om bestemt standplassering e.l. gir ikke utstilleren rett til å avbestille, kreve prisavslag, erstatning e.l.

Påmeldingen er bindende og utstillere som trekker seg fra utstillingen eller reduserer sitt påmeldte areal på utstillingen, blir stilt ansvarlig for betaling etter følgende satser:
- Ved avmelding før 1. november 2023 så refunderes 100% av eventuell innbetalt standleie og registreringsavgift.
- Ved avmelding eller reduksjon av stand mellom 1. november og 31. desember 2023 så refunderes 50% av den totale standleien.
- Ved avmelding eller reduksjon av stand etter 1. januar 2024 opprettholdes kravet om fullt oppgjør for bestilt antall kvm.
- Det gis ingen refusjon for manglende deltakelse

Betalingsvilkår:

Merverdiavgift tilkommer alle priser.

1B – Betaling

Dersom ikke annet er avtalt, eller annen prosedyre følges, skal arrangørens tilgodehavende innbetales til avtalt tid (se påmeldingsskjema). Dokumentasjon på innbetalt standleie må på forlangende, kunne forevises for å få adgang til hallene i utstillingsperioden.

Betalingsunnlatelse: Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte standareal. Arrangøren har i så fall rett til å disponere plassen etter samme retningslinjene som ved eventuell kansellering (se pkt. 1A).

Kun påmeldte firmaer som har betalt full stand leie og registreringsavgift, kan delta på utstillingen.

Leveranser fra Norges Varemesse: Norges Varemesse forbeholder seg retten til å fakturere bestilte serviceytelser/leveranser, samt katalogvarer til standbygging og stand innredning med forfall i forkant for arrangementet. Ved forhåndsfakturering er Norges Varemesse ikke forpliktet til å levere de bestilte serviceytelser/leveranser dersom betaling ikke er funnet sted til forfall. Utstilleren er ansvarlig for betaling for Norges Varemesses leveranser til standen, enten leveransene er bestilt av utstiller eller utstillers leverandører.

1C – Avbrudd
Omstendigheter som arrangør selv ikke råder over, slik som avbrudd av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer o.l. samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie, utstyrsleie e.l.

2 – GENERELT

Utstilleren plikter å følge dette reglementet, heretter kalt Reglementet, og blir erstatningspliktig for all skade som skyldes ham eller folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige som han har gitt adgang til messelokalene. Det samme gjelder skade forårsaket av gjenstander, innretninger, o.l. som utstilleren svarer for. Videre er utstilleren ansvarlig for at han selv og folk i hans tjeneste, faste eller tilfeldige, kjenner innholdet i Reglementet samt at standens oppbygging, dekorering og virksomhet er i henhold til myndighetenes og utstillingens særlige krav. Myndighetenes og arrangørens anvisninger må følges nøye. I de tilfeller det er nødvendig, har NV rett til å koble seg til husets faste installasjoner på den enkelte utstillers stand for levering på nabo stands.

For søknad om dispensasjon der dette er nevnt i Reglementet, er fristen minimum 5 uker innen første innflyttingsdag for messen. Fristen er satt for å gi nødvendig tid til varsling av nabostand og saksbehandling. Ved eventuell søknad om dispensasjon skal det i søknadens overskrift angis hva dispensasjonen gjelder. Elektrisk kraft, tele og data, vann, trykkluft og avløp er kun tillatt benyttet på den bestillende utstillerens stand.

3 - REGLEMENTET GJELDER OGSÅ FOR ARRANGØRER

Arrangører som gjennomfører arrangementer på NOVA Spektrums eiendom er også bundet av Reglementet, og har de samme forpliktelser overfor NOVA Spektrum som her er angitt for utstillere overfor NOVA Spektrum og arrangør. NOVA Spektrums ansvarsfraskrivelser overfor utstillere gjelder også overfor arrangører.

4 - FRITTLIGGENDE STAND

Frittliggende stand (fire åpne sider) . Det er ikke tillatt å dekke til mere enn 30 % av hver åpen side på standen, uten arrangørens samtykke. Stands med fire åpne sider blir ikke bygget med vegger eller frontbord fra arrangørens side, men forutsettes bygget i sin helhet av utstilleren selv. Arrangementsskisse må sendes arrangøren for godkjennelse før byggearbeidet kan påbegynnes.

5 - VEGGSTAND – FOGA SYSTEM

Veggstand er en stand med en, to eller tre åpne sider. Det er ikke tillatt å dekke til mere enn 30 % av hver åpen side på standen, uten arrangørens samtykke. Disse stands blir av arrangøren bygget opp med side- og bakvegger i Foga-systemet. Arrangøren setter også opp standard frontdrager som er 8 cm høy og 2 cm tykk. De nevnte vegger og frontdrager er obligatorisk og inkludert i standleien. Vegghøyden er 2,5 meter. Eventuelle avvik vil fremgå av påmeldingsskjemaet med betingelser. Utstillere må være forberedt på at nabostands med felles grense kan bygge sin vegg inn til denne.

Dekorasjoner, tekster o.l. må festes slik at stand utstyret ikke skades. Tape som på forhånd er godkjent av NOVA Spektrum kan benyttes. Tapen må fjernes etter bruk. Eventuelle rester av tape fjernes for utstillerens regning. Det må ikke spikres, stiftes eller skrues i platene. Plater og aluminiumprofiler med hakk, hull eller stygge merker må erstattes av utstilleren.

Til FOGA-systemet kan det leveres en mengde spesialutstyr. For dette henvises til produktkatalogen. Ytterligere opplysninger om FOGA-systemet kan fåes ved henvendelse til NOVA Spektrum Expo Sales.

6 - VEGGSTAND MED ANNET SYSTEM

Ønsker en utstiller med veggstand å benytte et annet byggesystem enn det tildelte på sin stand, må dette meldes skriftlig til arrangøren innen en måned før utstillingen åpner. Bruk av annet system enn det tildelte må i sin helhet bekostes av utstilleren, og medfører ingen reduksjon i standleien.

Vær oppmerksom på modulmålene. (Se produktkatalogen) Byggesystemet må ikke være høyere enn angitt i punkt 8.

7 - UTESTAND

Utestand bygges i sin helhet av utstilleren. Plassering av utestands er merket på bakken med malte kryss i hjørnene. Grunnen består av asfalt eller betongstein. Det er ikke tillatt å bore eller grave i grunnen.

8 - STANDBYGGING I 2 ETASJER OG OVERBYGDE STANDS (TAK)

Standbygging i 2 etasjer og overbygging av stands utløser krav om sprinkling (overrisling) av arealet under. På spesielle vilkår og etter skriftlig søknad til NOVA Spektrum ved teknisk konsulent, kan det gis tillatelse til bygging av stands i 2 etasjer og overbygging av stands. Søknaden må utarbeides av kvalifisert konsulentfirma godkjent av RIF (organisasjonen for rådgivere) for tekniske beregninger.

9 - BYGGE- OG DEKORASJONSHØYDE, SEIL OG BANNERE

Bygge- og dekorasjonshøyde for stands er maksimalt 2,5 meter. Etter søknad til NOVA Spektrum ved teknisk konsulent, kan det bli gitt anledning til å bygge vegger og dekorasjoner eller henge seil og bannere i større høyder fra gulvet enn 2,5 meter. Søknaden må inneholde målsatte standtegninger og angivelse av byggematerialer, samt skriftlig godkjenning fra tilstøtende nabo stands. Søknaden må være NOVA Spektrum i hende senest 5 uker innen innflytting starter. Seil, banner og dekorasjoner skal være i henhold til DIN 4102 B1 standarden (Vedrørende brannklassifisering, flammesikkerhet og drypp).

10 - OPPHENG I TAK

Oppheng i tak må bestilles særskilt via bestillingsskjemaet til EXPO SALES på NOVA Spektrum. Det er kun messens faste godkjente firma som har tillatelse til å montere hengende last i husets faste anlegg. Vær oppmerksom på at flere opphengs punkter kan være påkrevd for å oppnå ønsket plassering av opphenget.

Lys, studio- og scenerigger i tak
Alt utstyr som henges i tak må være godkjent etter gjeldende norske lover og regler. Utstyret skal følge Arbeidstilsynets Maskinforskrifter (best. nr.522) og Arbeidstilsynets Bruk av maskinutstyr (best. nr. 555). Det må kunne forevises dokumentasjon og/eller sertifikater på godkjennelse inneværende år. Utstyr som ikke har denne dokumentasjonen tillates ikke brukt i NOVA Spektrums lokaler. Se også punkt 8 (Bygge- og dekorasjonshøyde, seil og bannere).

11 - HØYE UTSTILLINGSGJENSTANDER

Hvis utstilleren ønsker å stille ut gjenstander som krever større høyde enn 2,5 meter, må vedkommende i god tid før utstillingen kontakte NOVA Spektrum ved teknisk konsulent, for å få tilpasset plasseringen av de(n) høye gjenstanden(e) i forhold til nabostands. NOVA Spektrum kan på fritt grunnlag nekte utstilling av gjenstander som krever større høyde enn 2,5 meter.

12 - FRIE RØMNINGSVEIER/GANGSONER

Det er ikke tillatt å bygge eller plassere stands eller utstillingsmateriell utenfor tildelt standområde.

13 - GULVET

Gulvet i utstillingshallene er betong. Det kan dekkes med plater, tepper, linoleum o.l. men det er forbudt å lime fast gulvbelegget eller å male gulvet. Bruk av tape skal på forhånd være godkjent av NOVA Spektrum. Tape på gulv må fjernes av utstilleren innen demonteringstidens slutt. Fastbolting av maskiner eller dekorasjonselementer i gulv, vegger, søyler eller tak er ikke tillatt. Gulvet i hall D er enkelte steder ikke plant.

Maksimum gulvbelastning i hallene er:

A1, B, C og E: 2 000 kg/m2

D1: 1 500 kg/m2

A2: 800 kg/m2

D2: 750 kg/m2

F (glassgate): 500 kg/m2

Ved behov for større laster skal skriftlig søknad sendes NOVA Spektrum ved teknisk konsulent i god tid før utstillingen. Enhver kostnad til nødvendige forsterkninger o.l. må bekostes av utstilleren. NOVA Spektrum og arrangøren forbeholder seg rett til å avvise spesielt tunge utstillingsgjenstander. Det gjøres oppmerksom på at gulvet i hall D kan ha ujevnheter og svanker. Dersom utstilleren ønsker å legge heldekkende gulv som dekker tilkoblingskummer/gruber i underliggende gulv, må det søkes skriftlig om dispensasjon fra NOVA Spektrum v/teknisk konsulent innen frist som angitt i punkt 1 foran.

14 - FORANDRINGER I HALLENE

Forandringer i hallenes innredning og anlegg er strengt forbudt. Bolting i gulv, vegger, søyler og tak er ikke tillatt. Ved inn- og uttransport av varer må ytterste forsiktighet utvises. Gulvene må beskyttes mot oljedrypp, kjemikalier, maling o.l. Eventuell skade som påføres hallene eller bygningens innredninger av utstillere, og som ikke er utbedret innen demonteringstidens slutt, vil bli utbedret for utstillers regning.

15 - BYGNINGSMYNDIGHETENE

Dersom det i standoppbyggingen inngår høye podier, konstruksjoner som belastes med tungt gods eller lignende, skal det på forhånd innhentes godkjennelse fra bygningsmyndighetene eller godkjent kvalifisert konsulentfirma (RIF-medlem) innhentes. Utstilleren er ansvarlig for søknaden og sender komplett kopi til NOVA Spektrum ved teknisk konsulent. Dokumentasjon skal til enhver tid forefinnes på standen, og på forespørsel fremvises til NV v/teknisk konsulent.

16 - BRANNFORSKRIFTER

Nedenfor siteres de punkter i Brannvesenets bestemmelser som gjelder stands, paviljonger og dekorasjoner i messeanlegget:

1. Brennbare provisoriske innredninger, dekorasjoner og tepper skal være impregnert mot antennelse.

2. Lett antennelige og ildsfarlige saker må ikke oppbevares eller nyttes i lokaler uten NOVA Spektrums spesielle tillatelser.

3. Selvantennelig avfall må kun oppbevares på steder som er godkjent av NOVA Spektrum (rød søppeldunk med lokk plassert på utsiden av nr. 1-portene).

4. Røking og bruk av ild og åpen flamme i lokalene er forbudt. Stoffer spent direkte på vegger må være i henhold til DIN 4102 B1 standarden. Bruk av halm, isopor, papir, papp, strie og annet lett antennelig materiale i dekorasjon tillates ikke uten NOVA Spektrums spesielle tillatelse.

Er man i tvil om tolkning av disse bestemmelser, må man – for ikke å risikere at brann-vesenet forlanger fjerning – undersøke spørsmålet ved direkte henvendelse til NOVA Spektrum v/teknisk konsulent.

BENSIN: Det er ikke tillatt å oppbevare bensin i utstillingsområdet. Bensintanker må enten være fulle eller tomme . Utstillerne må gi separat melding til arrangøren om eventuell plassering av biler, motorsykler o.l. på standen.

BRANNERKLÆRING: Brannvesenet forlanger en skriftlig erklæring fra hver enkelt utstiller/stand vedrørende brannforskriftene. Erklæringen påføres messens navn, utstillers navn og standnummer og sendes NOVA Spektrum i god tid før innflytting.

SPRINKLERANLEGG: Det er ikke tillatt å feste eller henge utstyr av noe slag i sprinkleranlegget.

NØDUTGANGER: Det er ikke lov å sperre nødutganger.

RØMNINGSVEIER: Det er ikke lov å sperre rømningsveier. I rømningsveiene er det ikke tillatt å henge opp plakater og lignende som kan hindre fri sikt til nødutgangskilt eller som ved brann kan falle ned.

BRANNPOSTER:
Brannposter skal være lett tilgjengelige og synlige. Det er ikke tillatt å dekke til eller blokkere disse postene. Brannposter kan være brannslanger, håndslukkere eller brannmeldere. Brannslanger kan ikke benyttes av utstiller uten skriftlig godkjenning av teknisk konsulent.

RØYKING: Det er ikke tillatt å røyke i messehallene. Så vel i oppbyggings- som utstillingsperioden er brannbelastningen i messehallene stor og bruk av ild i enhver form er forbudt.

VARME ARBEIDER: Arbeidene må ikke påbegynnes før skriftlig tillatelse er gitt av NOVA Spektrum ved teknisk konsulent. Sveisegnister kan sette fyr på 10 meters avstand og selv kalde gnister kan ha en temperatur på over 500 grader C

BRANNMELDERE (BM) OG BRANNSLANGER: Må ikke blokkeres. Disse er avmerket på standtegningen.

17 - GASS – TRYKKFLASKER

Det er ikke tillatt med trykkbeholder for kategori 1 og 2 gass (eks. LPG (propan, butan eller blandinger av disse), Hydrogen, LNG (flytende naturgass), Biogass, Acetylen) inne i hallene.

Unntak:
Butan/propan gassbeholdere (små) for salg fra stand (skal ikke tennes!), kan oppbevares i messesenteret i åpningstiden (i moderate mengder som utstilleren kan bære ut ved en brannalarm).

Ved brannalarm plikter utstiller å sørge for at gassbeholderne fjernes fra messesenteret.

Ved messens stengetid skal utstilleren sørge for at gassbeholderen(e) bringes ut av huset. Et låsbart nettingbur på riggdekket (ute) står til utstillerens disposisjon for oppbevaring av gassbeholdere.

18 - BRANNIMPREGNERING AV STOFFER OG SEIL

Utstilleren er ansvarlig for at alle stoffer spent direkte på delevegger eller henger fritt, er forskriftsmessig brannimpregnert. Det som skal henges opp skal følge DIN 4102 B1 standarden. Utstilleren er forpliktet til å informere dekoratør og andre underleverandører om gjeldende brannforskrifter samt å påse at disse overholdes. Dokumentasjon skal forefinnes på stand.

19 - OPPBEVARING AV VÅPEN OG AMMUNISJON

Oppbevaring av våpen og ammunisjon på stands er avhengig av melding til Romerike Politidistrikt, Postuttak, 2001 Lillestrøm, samt tillatelse fra NOVA Spektrum ved teknisk konsulent.

20 - TERMINER OG TILBAKEHOLDSRETT

Monterings- og demonteringstider (se terminlisten) må strengt overholdes for ikke å hindre fremdriften av nærværende eller andre arrangementer. Overskrides de fastsatte monterings- og demonteringstider, må utstilleren betale de merkostnader og/ eller skader dette måtte medføre. Etter demonteringstidens slutt blir hallene ryddet. Eventuelt gjenglemt utstyr blir fjernet og oppbevart av utstillingens faste speditør for utstillerens regning og risiko. NOVA Spektrum har tilbakeholdsrett i eiendeler etterlatt av utstilleren, til sikkerhet for krav mot utstilleren i anledning utstillingen.

21 - ADGANGSKORT OG UTSTILLERKORT

Monterings-/demonteringskort og eller utstillerkort blir distribuert særskilt til hver utstiller. Disse må utstilleren sørge for å fordele til de som engasjeres til bygging, montering og dekorering av egen stand og betjening. I monterings- og demonteringstiden må personell som arbeider på stands uoppfordret vise monteringskort ved inngang til messeområdet. Utstillerkortene, som også vil tjene som legitimasjonskort må være fylt ut for å være gyldig. Overdragelse av kort til andre er ikke tillatt.

22 - ALDERSBEGRENSNING

Under inn- og utflyttingsperioden er det av hensyn til sikkerheten ikke adgang i messebygget/riggdekket for barn under 16 år.

23 - ARBEIDSTILSYNET/ARBEID I HØYDEN

Så vel i oppbyggingstiden som i utstillingstiden skal Arbeidstilsynets regler for bruk av kjemikalier, maskiner og verktøy, herunder støv og støy, overholdes. Elektriske sager, freser o.l. må kun benyttes med støvsuger/oppsamler. Ved arbeider i høyden skal underliggende område sikres, enten ved vakthold eller sperring.

24 - INNKJØRING

Kjøring av biler inne i messehallen tillates ikke, med mindre det er gitt særskilt tillatelse. Det er av største betydning at alle forholder seg til de innflyttingstidspunktene arrangøren fastsetter. Assistanse av kran, truck eller andre losseredskaper må bestilles på EXPO SALES sitt bestillingsskjema eller hos messesenterets faste speditører. Det er ikke tillatt for andre enn messens faste speditør å benytte motorisert transportutstyr i messehallene .

25 - TRANSPORT, MONTERING, PAKKING M.V.

Så vel i oppbyggingstiden som i utstillingstiden skal Arbeidstilsynets regler for bruk av kjemikalier, maskiner og verktøy, herunder støv og støy, overholdes. Elektriske sager, freser o.l. må kun benyttes med støvsuger/oppsamler. Ved arbeider i høyden skal underliggende område sikres, enten ved vakthold eller sperring.

26 - SPEDISJON

Alt utstillergods som krever assistanse for å bringes på plass, må ekspederes slik at det er fremme i god tid. Samtlige forsendelser må adresseres til utstillingens speditør (DHL, tlf. 909 55 826 mandag – fredag 08:00 – 16:00), som har enerett til all motorisert transport i utstillingshallene. Utstillere må gi melding om utstillergods som krever assistanse av truck eller kran ved å bestille på EXPO SALES sitt bestillingsskjema eller hos messesenterets faste speditører. Forvarsel med opplysninger om:

• forsendelsesmåte
• beregnet ankomstdato
• antall kolli
• vekt

Bes sendt til messens speditør snarest. Speditøren plasserer kolliene på standen. For å sikre hurtig ekspedisjon av godset er det viktig at kolliene merkes med utstillerens navn, hall- og standnummer. Speditøren gjør oppmerksom på at det vil være store besparelser for utstillerne hvis det ved sending av tollpliktig gods anvendes ATA-carnet. Man unngår deponering av tollbeløpet og klarering blir vesentlig enklere. Handelskammeret på avsenderstedet gir fullstendig orientering om bestemmelsene for bruk av ATA-carnet og utsteder dette.

27 - TOLLKLARERING

A. For gods som skal bli i landet, skal følgende papirer følge forsendelsespapirene: Faktura i 2 eksemplarer, eventuelt med varesertifikat. Fakturaen skal være oppført med merke, antall, kolli, vareslag (helst med Brusselnomenclaturens nummer), netto- og bruttovekt samt verdi på hvert vareslag.

B. For gods som skal returneres til avsenderlandet, vedlegges forsendelsespapirene proforma faktura i 4 eksemplarer med de samme opplysninger som under punkt A.

C. For gods som ikke er returnert eller innfortollet innen en uke (8 dager) etter utstillingens slutt må utstilleren (eller dennes stedlige representant) selv stille nødvendig garanti overfor tollvesenet, da messespeditørens garanti fra dette øyeblikk blir trukket tilbake. Videre må utstillingsgods ikke fjernes fra messeområdet uten tollvesenets tillatelse.

28 - LAGRING AV EMBALLASJE

Lagring av emballasje kan bestilles hos messens faste speditør for de utstillere som ikke selv har anledning til å ta vare på sin emballasje. Lagring av emballasje er ikke tillatt i utstillingshallene. Spesielle etiketter for merking av tomemballasje til oppbevaring fåes av speditøren og hos EXPO SALES.

29 - LEVERINGER I UTSTILLINGSTIDEN

Leveringer til stands i utstillingstiden må av hensyn til publikum skje før utstillingen åpner for publikum. I utstillingstiden (dvs. fra utstillingen åpner til demontering kan begynne – se terminlisten) er det forbudt å fjerne utstilte gjenstander eller dekorasjonselementer fra området.

30 - VAKTHOLD OG FORSIKRING

Arrangøren besørger vanlig vakthold fra monteringstidens start til demonteringstidens slutt, men påtar seg intet juridisk ansvar for skade eller tap i tilknytning til de utstilte varer, utstyr eller utstillerens eller tredjemanns person eller eiendeler. Utstillere må selv dekke alle nødvendige forsikringer for skade på eget gods, og for mulig ansvar for skade på tredjemanns person eller eiendom, herunder også NOVA Spektrums eiendom. Utstilleren er ansvarlig for varer og tjenester bestilt til standen. Eventuelle erstatningskrav mot NOVA Spektrum må fremmes straks, og senest innen messen stenger. NOVA Spektrum er uansett ikke erstatningsansvarlig for utstillerens eventuelle indirekte tap. Utstiller er ansvarlig for betaling for leveranser til standen, enten leveransen(e) er bestilt av utstiller eller utstillers leverandør.

31 - RENGJØRING

Rengjøring av innendørs og utendørs publikumspassasjer og vanlig daglig renhold av stands besørges av arrangøren, dog vil det på enkelte arrangement ikke bli rengjort på stands. Dette vil da fremgå av arrangementets påmeldingsskjema med vilkår . Daglig renhold omfatter støvsuging av gulv samt tømming av papirkurver. Spesiell rengjøring utover dette (f.eks. av modeller, glassmontre, eller tømming av søppelkurver og vannbeholdere i åpningstiden) må bestilles ekstra på EXPO SALES sitt bestillingsskjema. Etter endt utstilling må utstilleren selv demontere og rydde standen. Søppel legges i egne søppeltraller som er satt ut i hallene. Rivingsmaterialer fra byggerier herunder heldekkende tepper, må utstilleren (standbygger) selv besørge bortkjørt. Container, paller og/eller søppeltraller til dette kan bestilles hos messens faste rengjøringsfirma (tlf: 66 93 91 94) eller NOVA Spektrum ved teknisk konsulent. NOVA Spektrum fakturerer denne tjenesten.

32 - ELEKTRISK LYS OG KRAFT

Fordelingsspenning er 3 x 400 volt TNC-S / 50 Hz, som tilsier tilgjengelig spenning 3-fas 400V og 1-fas 230V. Reservekraft ved nettutfall eller avbruddsfri kraftforsyning ved forstyrrelser på offentlig nett er ikke tilgjengelig. Utenom utstillingens åpningstid er kraftforsyning til den enkelte stand normalt frakoblet. Behov for kontinuerlig strøm må bestilles spesielt på bestillingsskjema.

Elektrisk kraft leveres som provisorisk uttak etter behov spesifisert på bestillingsskjema. For arealer benyttet til utstillinger, messer og andre tidsbegrensede virksomheter gjelder ”Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg” med veiledning, fastsatt 6/11- 98. Forskriften sier at alt meldepliktig arbeid skal foretas av autorisert installatør. Som autorisert installatør for dette anlegg benyttes normalt messens faste installatør. Dersom annen autorisert installatør benyttes, skal den som utfører installasjonene være ansatt i vedkommende installasjonsfirma. På forespørsel skal utstilleren dokumentere dette. Utenlandske eller andre elektromontører kan ikke utføre installasjonsarbeider med mindre de er ansatt av installatør med autorisasjon for elektriske installasjonsarbeider i Norge. Prefabrikkerte utstyrsenheter eller anlegg som medbringes av utstilleren og ønskes tilkoblet, skal tilfredsstille gjeldene forskrifter på det sted utstyret tilkobles. Utstyr som tilkobles skal tilfredsstille EMC-direktivet og være CE-merket. For bruk og drift av utstyr vises det også til ”Forskrift om internkontroll”.

Før elektrisk utstyr hos den enkelte utstilleren settes i drift og tas i bruk, skal utstyret loggføres og kontrolleres for feil og mangler av utstilleren. Kontroll kan bestilles utført av messens faste installatør. Kostnader for dette belastes ekstra. Standard skjemaer for bestilling av slik kontroll kan fåes ved henvendelse til EXPO SALES på NOVA Spektrum.

Det er utarbeidet en egen folder som tar for seg ofte stilte spørsmål ved bestilling av elektrisk kraft. Folderen omhandler også riktig bruk av utstyr og ofte forekommende feil og mangler ved brukerutstyr. Folderen kan fåes ved henvendelse til NOVA Spektrum servicesenter.

33 - VANN OG AVLØP

Vann og avløp til stands må bestilles på EXPO SALES sitt bestillingsskjema. Det nødvendige installasjonsarbeidet må utstillerne selv bekoste. Tilkobling til messens faste opplegg og fremføring av rørledning til stands kan bare foretas av messens faste rørlegger. Melding om vann og avløp på påmeldingsskjemaet betraktes bare som en forhånds orientering. Det er ikke tillatt å slippe ut ulovlige stoffer (glycol, olje etc.) i avløpsnettet.

34 - TRYKKLUFT

NOVA Spektrum skaffer trykkluft etter bestilling på EXPO SALESsitt bestillingsskjema. Utstillerne har ikke anledning til å bruke egen kompressor uten på forhånd å ha fått skriftlig tillatelse fra NOVA Spektrum ved teknisk konsulent. Tilkobling til messens faste opplegg og fremføring av rørledning til stands, kan kun foretas av messens faste rørlegger.

35 - TELE- OG DATATJENESTER SAMT TV-UTTAK

Tele- og datatjenester samt TV-uttak er tilgjengelig i messehallene og bestilles på EXPO SALES sitt bestillingsskjema (TV-uttak, bredbånd-linjer, Wi-Fi og internett tilknytning). Det er ikke tilstrekkelig å angi dette på påmeldingsskjemaet. Pris for installasjon og montering samt leie av linje er oppgitt i prisliste . NOVA Spektrum har overfor utstilleren ikke noe ansvar for beskyttelse mot datavirus e.l. Utstilleren må derfor selv treffe nødvendige tiltak for å verne sitt eventuelle datautstyr mot dette i forbindelse med utstillingen.

36 - WLAN – TRÅDLØST NETTVERK

Etablering av eget trådløst nettverk på standen / i messehallen kan forstyrre NOVA Spektrums trådløse nettverk og må derfor på forhånd godkjennes i hvert enkelt tilfelle. Trådløst nettverk som er satt opp uten tillatelse fra NOVA Spektrum vil bli frakoblet datalinjen uten forvarsel, og eventuelle tap for andre utstillere eller NOVA Spektrum vil bli belastet angjeldende utstiller.

37 - VEDERLAG FOR BRUK AV INNSPILT MUSIKK

Åndsverkloven § 45b angir med virkning fra 1/7-2001 en plikt til å betale vederlag til musikere/artister og plateselskaper når deres innspillinger blir offentlig fremført. Dette gjelder avspilling av CD, radio, TV, MP3fil m.m. i for eksempel messehaller og på stands. Dersom det brukes innspilt musikk i forbindelse med messehall eller på stands, skal det betales vederlag for den perioden man bruker innspilt musikk. For å tegne avtale med Gramo kan man enten ta kontakt med EXPO SALES på NOVA Spektrum eller gå inn og laste ned avtalen på www.gramo.no. Avtalen kan sendes til Gramo per post eller faks 22 00 77 78. For ytterligere informasjon om Gramo og vederlagsplikten, ta direkte kontakt på tlf 22 00 77 97.

38 - DEMONSTRASJONER – VIS HENSYN

Fremvisning av slides og film, avspilling av lyd, fremføring av levende musikk/underholdning, kjøring av maskiner, utdeling av smaksprøver og demonstrasjoner/auksjoner som forårsaker stor sammenstimling av mennesker må meldes til arrangøren, og vil bare bli tillatt hvis naboer ikke forhindres eller forstyrres, og forutsatt at vanlige sikringsbestemmelser og eventuelle offentlige tillatelser overholdes. Eventuelle klager rettes til arrangøren, som har avgjørende myndighet. Slike stands må planlegges slik at det gir plass til publikum inne på standen. Ved sammenstimling som hindrer passasje av gangsoner/rømningsveier forbeholder NOVA Spektrum seg rett til å avbryte eller tidsbegrense demonstrasjoner etc. Bruk av stands til å fremme synspunkter som faller utenfor utstillingens formål er ikke tillatt. Bruk av stemmeforsterkere eller vanlig mikrofon må på forhånd godkjennes av arrangøren. Projeksjon må kun vises på egen stand. Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor egen stand. Utdeling av brosjyrer eller annet reklamemateriell må kun skje på egen stand.

39 - SMAKSPRØVER

Utdeling av smaksprøver eller fremstilling av mat på standen er avhengig av godkjennelse fra Mattilsynet, Distriktskontoret Romerike (tlf. 63 94 28 00) samt fra NOVA Spektrum ved teknisk konsulent. Utstilleren må sende meldeskjema til Mattilsynet (postmottak@mattilsynet.no. Skjema for kortvarig omsetning av mat/næringsmidler fylles ut. Skjema kan lastes ned fra www.mattilsynet.no. Kopi av bekreftet melding skal forefinnes på standen.

40 - SALG AV MAT OG DRIKKE

Salg av mat og drikke, for nytelse på stedet, er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra NV v/teknisk konsulent.

41 - ALKOHOLSERVERING FRA STANDS

Det er ikke tillatt for utstillere å servere alkohol på publikumsmesser. På lukkede fagmesser kan utstillere søke NOVA Spektrum om ambulerende skjenkebevilling på standen. Søknadsskjema fåes ved henvendelse til Thon Hotel Arena, tlf. 66 93 61 12 / arena.messe@thonhotels.no Den alkoholholdige drikke må kjøpes hos Thon Hotel Arena.

42 - KJÆLEDYR

Av hensyn til allergikere er det ikke tillatt å medbringe kjæledyr i messesenteret.

43 - FOTOGRAFERING M.V.

Utstillere og gjester har ikke anledning til å fotografere noen stand på utstillingen uten forutgående samtykke fra vedkommende utstiller. NOVA Spektrum og arrangøren har rett til å fotografere, foreta lydopptak, og/eller filmopptak av stands, produkter, budskap, presentasjoner personer eller annet som representerer utstilleren, eller som utstilleren viser under utstillingen. NOVA Spektrum og arrangøren har rett til fritt å benytte bilder og opptak som nevnt i sin egen markedsføring, i informasjonsmateriell m.v.

44 - FORCE MAJEURE O.L.

Omstendigheter som NOVA Spektrum og arrangøren ikke selv råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, kjøling, tele- og datalinjer o.l., samt situasjoner som kan betegnes som force majeure (herunder, men ikke begrenset til, krig, streik, lockout, brann, bombetrussel, naturkatastrofer, sykdomsutbrudd, herunder pågående koronasituasjon, og andre forhold NOVA Spektrum ikke kan lastes for), medfører ikke rett for utstilleren til å kreve erstatning, refusjon av standleie, utstyrsleie e.l.

Powered by Labrador CMS